” مناسبات انگلستان با شورای همکاری خلیج فارس ” (با تأکید بر مسایل ایران)

” مناسبات انگلستان با شورای همکاری خلیج فارس ” (با تأکید بر مسایل ایران)

 چنان که گفته شد، شورای همکاری خلیج فارس بر اثر ترس از ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس گردید و اکنون نیز این شورا جهت دفاع از خود به آمریکا نگاه ویژه ای دارد. انگلستان هم در چهارچوب روابط خاص خود با ایالات متحده در خلیج فارس در کل و شورای کشورهای خلیج فارس، به طور ویژه عمل می کند. بنابراین موضع انگلستان در قبال شورای همکاری خلیج فارس، به خاطر حفظ منافع خود، همسو با موضع ایالات متحده در قبال شورای همکاری خلیج فارس و منافع آن کشورها می باشد.

منابع:

 1. PRO, London, CAB 129, 66 c (54) 54, Middle East: Anglo — American Policy, letter to Foreign Office on Policy in the Middle East. From Sir Roger Makins, the British Ambassador to Washington, Secret, 25th January, 1954.
 2. B. Borrow Footnotes in the Sand: The Persian Gulf in Transition 1953-1958, London, Michael Russell, 1998, p.135.
 3. D. YerGin, Shattered peace: The Origins of the Cold War and the National Security State, London: Penguin Books,1999 p.269.
 4. Y. Alexander and A. Nanes(Eds.), The United States and Iran: A Documentary History, Maryland University Publications Of America 1990, pp.265-266.
 5. PRO, London, Perm 11/725, The Correspondence and Papers of the prime Minister’s Office, Sir Roger Steven, the British Ambassador in Tehran the Foreign Office 10p Secret 19th March 1954.
 6. Ibid.
 7. PRO, London, F0370/1205/1, The General Political Correspondence of the Foreign Office, Sir Roger Stevens, British Ambassador to Tehran, to the British Foreign Secretary, Selwyn-Lloyd, Secret, 8th December, 1956.
 8. Ibid.
 9. Ibid.
 10. PRO, London, CAB 129/84 cp (57)5th January, 1957.
 1. ضمیمه سیاسی اطلاعات، 9/11/1364.
 2. همان ماخذ.
 3. انصاری، جمشید؛ اهداف و عملکرد شورای همکاری خلیج فارس؛ بی جا؛ 1364، ص 38.
 4. الهی، همایون؛ خلیج فارس و مسایل آن، شرکت آمزش فرهنگی اندیشه؛ تهران 1368؛ ص 257.
 1. S. Serfaty, Bridging the Persian Gulf Across the Atlantic, the Middle East Institute. Vol. 52, No 3, Summer 2000, p.340.
 2. J.B. Kelly, Arabia and the Gulf and the West, (New York, Basic Books, 2000), p 313.
 3. Ibid.
 4. John Duke Anthony, The Persian Gulf in Regional and International Politics, (New York St. Martin’s Press, 2003), p.190.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!