برادران رشیدیان با بی سیم هدایت می شدند و راجع به فعالیتهای ضد مصدق در جریان قرار می گرفتند كه این كار از بیروت و قبرس انجام می گرفت. نیروهای ضد مصدق در حال رشد بودند و به طور فزاینده ای قوی می شدند. در 19 آگوست 1953 تظاهرکنندگان شروع به حركت به طرف منزل مصدق كردند. مصدق سعی نكرد كه با زور مقاومت كند و بلافاصله دستگیر شد. كرمیت روزولت بلافاصله به لندن پرواز كرد كه به همكاران M.I.6 خود در بریتانیا و چرچیل اوضاع را گزارش دهد. بنابراین، توجیه بسیار خوبی برای ادعای دیزرائیلی بود، كه همانطور كه قبلاً در این كتاب گفته شده بود، دولتها اغلب با سیاستهای دولت قبل به كار خود ادامه می دهند، یا به عبارت دیگر، دولتها به سیاستهای دولتهای قبل ادامه می دهند. این حقیقتاً این مورد را ثابت كرد. نقشه ساقط كردن مصدق توسط عملیات سری وقتی كه دولت كارگری سركار بود كشیده شد و توسط دولت محافظه كار به اجرا درآمد. بلافاصله بعد از سقوط مصدق ژنرال فضل الله زاهدی كه توسط شاه به عنوان نخست وزیر انتصاب شده بود، كابینه خود را انتخاب كرد.

آنتونی ایدن كه بعد از عمل جراحی مثانه خود در حال بهبود یافتن بود و در دریای مدیترانه بر روی كشتی بین جزایر یونانی بسر می برد، از نتیجه عملیات باخبر شد و گفت: “آن شب بهتر خوابیدم”[ 100 ] روزنامه تایمز لندن دلیل سقوط مصدق را در “نارضایتی در شكست قول هایی كه برای بهتر ساختن وضع اجتماعی، اداری، و اقتصادی داده بود” دید[ 101 ] اسپكتیتور، دیگر مجله انگلیسی كه دست راستی بود، راجع به مصدق نوشت: “وی توسط یك شخصیت پر رنگ و رو، و قاطعیت متعصب به قدرت رسید.”[ 102 ]

لرد سالیسیوری، در مجلس لردها در بیانیه ای گفت:

دلایل زیادی وجود دارد كه اگر این كودتا انجام نمی گرفت، كمونیستها در ایران به قدرت می رسیدند.[ 103 ]

طبق ادعای دولت بریتانیا:

ایران موقعیت خاص جغرافیائی در خاورمیانه دارد. ضرر استراتژیكی بسیار بدی خواهد بود اگر ایران زیردست كمونیستها می رفت بخصوص آنكه دیگر میدانهای نفت در خاورمیانه هم به آن سرنوشت دچار می شدند.
بنابراین، دولت بریتانیا می خواهد یك كشور باثبات سیاسی ببیند كه از دست هر نوع تهدید كمونیزم آزاد باشد.[ 104 ]