مقدمه

در فصل اول کتاب، تصمیم گیران در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن بیست و یکم مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند، و اینکه آنها چه کسانی هستند.

ابتدا نخبگان سیاسی انگلستان در آغاز قرن بیست و یکم و چارچوب اجتماعی آنها را مطالعه می نماییم. زیرا ساختار اجتماعی یک تأثیر مستقیم بر زندگی سیاسی دارد. در نتیجه بحث را با ارائه خلاصه ای از ساختار اجتماعی بریتانیا در آغاز قرن بیست و یکم شروع می کنیم.

هدف ما از این بررسی این است که دریابیم نخبگان سیاسی بریتانیا قدرت را به چه نحوی به دست می آورند، چطور منافع بریتانیا را در آغاز قرن بیست و یکم حفظ می نمایند و به خصوص دیدگاه و برخورد آنها نسبت به حفظ منافع ملی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن بیست و یکم چگونه می باشد.

در فصل دوم کتاب پس از آنکه دیدگاه و برخورد نخبگان سیاسی بریتانیا را بررسی کردیم و دیدیم که چطور آنها از منافع ملی بریتانیا، و یا اینکه با چه دیدگاهی نسبت به حفظ منافع ملی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در اخص برخورد و حفاظت می نمایند، وارد بحث الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران می شویم.

در فصل دوم الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی خواهمی کرد که نخبگان سیاسی بریتانیا یا تصمیم گیران در سیاست خارجی بریتانیا، در قبال جمهوری اسلامی ایران، چه سیاستهایی را اتخاذ می نمایند، که ما این موارد را به عنوان الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و گفتگو در این فصل قرار خواهیم داد. همچنین خواهیم دید که دولت بریتانیا چگونه پس از ملی شدن نفت ایران و انگلستان، تا امروز، که آغاز قرن بیست و یکم، باشد، سعی در حفظ منافع استراتژیک و ملی خود را در خلیج فارس می کند و سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران و در قبال قدرت روزافزون ایالات متحده آمریکا چگونه خواهد بود.