پیشگفتار

منابع این کتاب اساساً از اسناد آرشیو ملی بریتانیا می باشند، و این کتاب صرفاً بر اساس منابع اصیل یا Original نوشته شده است. این اثر جهت استفاده توسط اساتید دانشگاهها و دانشجویان و سایر افراد اهل علم در نظر گرفته شده است. چون اینجانب از کودکی تا زمان دریافت دکترای خود به زبان انگلیسی درس خوانده ام، لذا اگر کمبودهای ناشی از زبان فارسی حس می شود از پیش پوزش می طلبم.

تا امروز هر چه راجع به سیاست بریتانیا در قبال ایران نوشته شده است، از دیدگاه ایران و ایرانی بوده است و تمام گفته ها راجع به بریتانیا، حتی در رده اساتید دانشگاهها بر اساس حدس، ابهام و تئوری توطئه بوده است تا واقعیت های موجود. چون خودم عضو هیأت علمی دانشگاه هستم و با اساتید کشور در تماس هستم بعضا شاهد این امر می باشم.

این کتاب بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا نوشته شده است و دیدگاه بریتانیایی را راجع به سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران بیان و بررسی می کند. این کاری اساسی که تا به حال در ایران انجام نگرفته است. زیرا برای نوشتن این کتاب بیش از 10 سال مدارک و اسناد نگه داشته شده در آرشیو ملی بریتانیا را مورد بررسی قرار داده ام.

اگر در ایران بر اساس حدس و گمان و شنیده ها در مورد سیاست خارجی بریتانیا ابراز نظر می گردد، در این کتاب سیاست خارجی بریتانیا و دیدگاه آنها نسبت به جمهوری اسلامی ایران به طور مستند مورد بررسی قرار می گیرد. این کتاب به هیچ عنوان راجع به سیاست داخلی ایران نمی باشد و صرفاً راجع به سیاست خارجی بریتانیا می باشد و تفکر بریتانیا را در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. در این کتاب می بینیم که بریتانیا در اواخر قرن بیستم، و اوایل قرن بیست و یکم چگونه عمل می کند، و نحوه حضور بریتانیا در افکار ایرانی ها با واقعیت تفاوت دارد. بریتانیا از اواسط قرن بیستم به بعد به یک کشور متوسط اروپایی تبدیل گردیده است و بسیار ضعیف شده است. شواهدی که در این کتاب ارائه داده شده است این امر را با استناد به اثبات رسانده است.

این کتاب برای سطوح دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی جهت تدریس و تحقیق منظور گردیده است. این کتاب برای دروس مختلف از جمله سیاست بین الملل، روابط بین الملل، علوم سیاسی، تاریخ، تاریخ بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، روابط قدرتهای بزرگ و غیره مفید می باشد.

دکتر علیرضا موسوی زاده
تهران