هَریمن در حین مذاکرات خود با دكتر مصدق در تهران، در 24 ژوئیه، مصدق را متقاعد ساخت كه موافقت كند جهت از سرگیری مذاكرات با دولت بریتانیا بر اساس زیر:

در مورد دولت بریتانیا، از طرف شركت سابق نفت ایران و انگلیس، اصول ملی شدن صنعت نفت در ایران را مورد شناسایی قرار می گرفت، دولت ایران آماده ورود به مذاكره با نمایندگان دولت بریتانیا از طرف شركت سابق نفت ایران و انگلیس خواهد بود. [ 24 ]

با اینكه به نظر می رسید این موضوع فرصتی برای مذاكره بدهد، دولت بریتانیا تصمیم گرفت كه بعید به نظر می رسد كه مذاكرات نتیجه مثبت خواهد داشت مگر آنكه دولت ایران اول شرایطی را كه در ماه ژوئیه در جنوب ایران بدتر شده بود، بهتر سازد.

اِوِرِل هَریمن تصمیم گرفت جهت رایزنی با دولت بریتانیا به لندن پرواز كند. بعد از گفتگو در لندن، هَریمن به ایران بازگشت و صحبتهای خود با دكتر مصدق را ادامه داد. هَریمن سپس با دولت بریتانیا تماس گرفت تا آنها را مطمئن سازد كه دكتر مصدق تشخیص داده که نیاز به بهبود جوّ، بخصوص در جنوب ایران وجود دارد. همچنین به بریتانیایی ها توضیح داد كه دولت ایران موافقت كرده كه بر پایه قانون 20 ماه مارس مذاكره كند (در 20 ماه مارس 1951، مجلس تصمیم پیشنهاد كمیته نفت را جهت ملی كردن شركت نفت ایران و انگلیس را تأیید كرد.).

بعد از كشته شدن رزم آرا، نخست وزیر ایران در 7 ماه مارس (طبق دیدگاه دولت بریتانیا– رزم آرا در كمیسیون نفت كه به ریاست دكتر مصدق بود حضور یافت و گزارشی از طرف كارشناسان فنی، مالی و حقوقی ایرانی داد كه مخالفت داشتند با ملی شدن شركت نفت ایران و انگلیس)، بریتانیایی ها بر این باور بودند كه این گزارش به كشته شدن رزم آرا ختم شد.)

كمیسیون نفت زمان جهت تصویب قطعنامه قبول پیشنهاد كه نفت باید در تمام ایران ملی شود را تلف نكرده و خواستار تمدید اجازه كمیسیون برای برررسی اصول ملی شدن به مدت دو ماه شد. مجلس موافقت كرد كه این قطعنامه بسیار فوری می باشد و در تاریخ 20 مارس توسط هر دو مجلس تأیید گردید.[ 25 ]