دیدگاه دولت ایران آن بود كه:

الف: آنها تأكید بر حق حاكمیت مطلق خود در جهت سلب مالكیت شركت نفت ایران و انگلیس داشتند و آنكه امكانات و تشكیلات نفتی متعلق به ایران می باشد و مقدار پرداخت هر نوع خسارت به شركت نفت ایران و انگلیس را باید دادگاههای ایران تعیین نمایند. (دومین لایحه ملی شدن این امكان را داد كه 25% درآمد خالص از فروش نفت جهت هر نوع خسارتی كه ممكن است تعیین گردد كنار گذاشته شود):

ب: آنها بر كنترل كامل عملیات نفتی و مالكیت آن تاکید داشتند (اگر چه آنها آماده استخدام پرسنل بریتانیایی به عنوان خدمتگزاران شركت ملی نفت ایران، در چارچوب شرایط استخدامی شركت نفت ایران و انگلیس سابق بودند) و آنكه آزادانه نفت تولید شده را به فروش برسانند (اگر چه آنها آمادگی تضمین عرضه نفت را به مشتریان سابق شركت نفت ایران و انگلیس داشتند).

دیدگاه شركت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا آن بود كه آمادگی پذیرفتن ملی شدن نفت فقط به شرطی كه اول این موضوع قابل مذاكره باشد را داشتند. به اضافه آنكه كارآئی عملیات نفتی توسط مدیریت و پرسنل شركت نفت ایران و انگلیس انجام شده و آنها حق قاطع و مسلم را نسبت به نفت تولید شده داشتند البته با در نظر گرفتن نیازهای داخلی ایران (كه فقط درصد بسیار كمی از كل تولید نفت بود).

برای نزدیك كردن دو دیدگاه، شركت نفت ایران و انگلیس هیأتی از مدیران خود را در تاریخ 11 ماه ژوئن به ایران فرستاد. اهدف این شرکت عبارت بود از:

متقاعد کردن دولت ایران مبنی بر اینكه حركت ملی كردن نفت و تصرف اموال بریتانیا پیامدهای سنگینی در برخواهد داشت و آنكه اگر آنها (دولت ایران) با بریتانیا همكاری نمایند مشكلات اقتصادی ایران قابل حل می باشد. بریتانیا سعی بر آن داشت كه به ایران برنامه جایگزینی كه در آن پول باشد ارائه دهد تا نیازهای فعلی ایران را برآورده كند. دولت بریتانیا در هر حال برای حل مسئله با ایران، اصول ملی شدن را پذیرفت كه این خود برای همكاری در آینده یك پایه و اساس باشد. نتیجه آن بود كه پس از این ملاقات ها، دولت ایران كاملاً موضع خود را حفظ كرد و آمادگی پذیرش پیشنهاد برنامه جایگزینی كه بریتانیا به آنها ارائه داده بود را نداشت. ایران اصرار داشت كه پیشنهادات نفتی بریتانیا باید طبق قانون ملی شدن باشد. در تاریخ 19 ژوئن شركت نفت ایران و انگلیس پیشنهادی داد كه در آن پرداخت ماهانه ده میلیون پوند استرلینگ به اضافه سه میلیون پوند استرلینگ از ماه ژوئیه همان سال به بعد تا وقتی كه یك توافق كامل حاصل گردد پرداخت شود.[ 18 ]