پاورقی ها:

 1. J. BLONDEL. Voters, Parties, and Leaders. (London: Penguin, 1993), p.21.
 2. ibid., p.22.
 3. ibid., p.23.
 4. ibid.
 5. ibid., p.26.
 6. ibid.
 7. ibid., p.41.
 8. ibid., 239.
 9. ibid., p.243.
 10. J.SCOTT. The Upper Classes, Property and Privilege in Britain, (London: McMillan, 1992), p.166.
 11. J.BLONDEL, op. cit., p44.
 12. J.SCOTT, op. cit., 158.
 13. J.BLONDEL, op. cit., p.42.
 14. J.SCOTT, op. cit., p. 149.
 15. ibid., p.178.
 16. W.L. GUTTSMAN,The British Political Elite, (London: McGibbon & Kee, 1993). P.75.
 17. J. SCOTT, op.cit., pp.96-97.
 18. ibid., p.97.
 19. ibid., p.98.
 20. ibid., p.102.
 21. ibid., p.104.
 22. ibid., p.133.
 23. ibid., p.135.
 24. ibid., p.138.
 25. ibid., pp. 138-139.
 26. ibid., p.139.
 27. ibid., p.149.
 28. ibid., p.60.
 29. ibid.
 30. J.HIGLEY, Elites, (London: Routledge & Kegan Publishing House, 2000), p.180.
 31. M. PINCHES, Culture and Privilege in Capitalism, (Schenkmen Publishing Co., London, 2002). P.384.
 32. D. STALOFF, British Thinking Class, (London: Oxford Univ. Press, 2001), pp. 231-232.
 33. ibid., 302.