نخبگان بریتانیا با مهارت سازش خود توانستند ارزشها، و منافع اقتصادی و اجتماعی خود را در چارچوب شرایط محدود آغاز قرن بیست و یکم حفظ نمایند.

آن دسته از اعضای نخبگان که قدرت سیاسی را در آغاز قرن بیست و یکم در دست دارند، جهان را از دیدگاه مشترک خود می بینند، و راههائی را که جهت حل مشکلات جستجو می کنند، مشترک می باشند، زیراکه آنها در سرگذشت خود و باورهای خود مشترک می باشند. این عنصر مهم که تعیین کننده طبقه در بریتانیا می باشد، همانطوری که در این قسمت مشاهده شد حرفه و شغل می باشد. اما، حرفه و شغل تا اندازه بسیار زیادی بستگی به تحصیلات دارد، فقط 4 یا 5 درصد جمعیت دانش آموزان مدارس وارد تحصیلات عالی می شوند، و فقط یک هشتم کل جمعیت دانش آموزان در بریتانیا به دانشگاههای آکسفورد و کمبریج می روند که نقش مهمّی در ادغام نخبگان سیاسی ایفا می کنند. مدارس خصوصی همچنین، تمایز سیستم طبقه بندی اجتماعی را غلیظ تر می کنند.[ 32 ] زیرا مدارس خصوصی دارای امکانات آموزشی، آکادمیکی، و علمی بهتری می باشند. دانش آموزان بر اساس سیستم تعلیم و تربیت، و آموزش خصوصی و انفرادی آموزش می بینند؛ بنابراین فقط پدر و مادرهائی که از درآمدهای بالا برخوردار می باشند، قادر هستند فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند. در نتیجه، آموزش برتری که مدارس خصوصی ارائه می دهند به بچه های طبقات بالای اجتماع می رسد و آنها دسترسی بهتری به دانشگاههای آکسفورد و کمبریج دارند. مدارس خصوصی به طور موفقیت آمیزی شکل دهنده ادغام اجتماعی نخبگان می باشند که با فراهم آوردن امکانات تماس و آشنا شدن بین بچه ها می باشد و این آشنائی ها در آینده امکان شغلی و نفوذ آنها را فراهم می نمایند.[ 33 ] آنهائی که به دانشگاههای باستانی آکسفورد و کمبریج و مدارس خصوصی می روند، و در نتیجه موقعیتهای بالا را در وزارتخانه ها اشغال می نمایند، هسته مرکزی نخبگان سیاسی را تشکیل می دهند – یک شبکه گروه طبقه بالای قالب، که نشات گرفته از درآمد، تماس های خانوادگی و در درجه اول تحصیلات می باشد. در نتیجه بررسی هائی که در این قسمت انجام شده است، نخبگان سیاسی بریتانیا، در گذشته، و حال طبق مطالعات، بررسی ها و شواهدی که در این قسمت بررسی شد، ادامه دهنده سیستم نخبگان قرون نوزده و بیست میلادی بریتانیا هستند. آنها گذشته یکسان دارند و از طریق آموزش و تحصیلات به دیدگاه یکسان می رسند و اغلب از یک طبقه می باشند که باعث یکسان تر شدن دیدگاه ها و برخوردهایشان نسبت به حفظ منافع ملی بریتانیا می شود. در نتیجه، طبق بررسی های ارائه داده در این فصل، نخبگان سیاسی بریتانیا، در این مورد دو حزبی که در بریتانیا قدرت را به دست داشته اند، حزب محافظه کار و حزب کارگر، از قرون گذشته تا امروز جهان را به طور مشابه می بینند، دیدگاه و برخورد مشابه نسبت به حفظ منافع ملی بریتانیا، در قبال جمهوری اسلامی ایران دارند، زیراکه نخبگان سیاسی بریتانیا در هر دو حزب، محافظه کار و کارگر، دارای گذشته مشترک می باشند.

در فصل های دیگر خواهیم دید و بررسی خواهیم کرد که چطور نخبگان سیاسی بریتانیا در آغاز قرن بیست و یکم، در قبال جمهوری اسلامی ایران رفتار می کنند. در فصلهای آینده الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه، بررسی و آزمایش قرار خواهد گرفت.