این البته یک ادغام دیگری برای طبقه صاحب زمین و زمین داران قدیمی محسوب می شود؛ ادغامی که این بار با قسمت مالی بریتانیا یا سیتی که از آن در این فصل صحبت گردیده است. طبقه مالکان و زمین داران قدیمی، این مرتبه بر روی سهامداری نهادینه شده تمرکز یافتند. شرکت های بیمه به طور سنتی اموال خود را به صورت اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکت ها نگه می داشتند. اما درآمد بالاتری که بر روی سهام عادی دریافت می شد، شرکتهای بیمه را تشویق به تغییر در توازن سرمایه شان به طرف سایر زمینه ها کرد. شرکتهای بیمه به زودی و به سرعت به عنوان سهام دار مسلط اوراق قرضه شرکت های کلان شدند. در نتیجه، نسبت جمعیتی که سهامدار بودند کم کم کوچکتر شد. “بیرون راندن سهامداران فردی نتیجه خرید سهام توسط نهادهای سهامدار متنوع و مختلف می باشد. در وهله اول، شرکتهای بیمه وارد شرکت های کلان شدند، و در سال 1942 آنها تقریباً نصف سهام صادر شده یا انتشار یافته را در اختیار گرفتند. بزرگترین آنها حدود 30 شرکت را در اختیار گرفت.”

این روند در راستای مالکیت نهادینه شده انعکاس پیدا کرده است. برای مثال، در دهه 1970 میلادی مالکان نهادینه شده زمین نهادهای منطقه مالی لندن یا سیتی بودند. آنها از هر نهاد دیگر حتی از کلیسای انگلیکان بیشتر زمین داشتند. علاوه بر این از دانشگاه های باستانی، مانند دانشگاه های آکسفورد و کمبریج هم بیشتر زمین داشتند. این دانشگاه ها دارای زمین های کشاورزی تجاری و مسکونی بودند و همچنین در شرکت های مختلف سهام داشتند. “این رشد در
زمین داری توسط شرکت های مالی در دهه 1970 میلادی شکل گرفت و خصوصاً زمین داری مقیاسی بزرگ یافت. این باعث دور شدن از شغل های مالکیتی شد و به سمت نوع مدرن روابط موجر/مستأجر سنتی حرکت کرد. الگوی خوبی شد برای شرکتهای مالی برای خرید زمین و سپس فروش سهام در زمین به شرکتهای بیمه و پول های بازنشستگی که موقعیت مساوی با مزرعه داری و سایر فعالیتهای تجاری دارد.”[ 25 ]

در این چارچوب فعالیت ترکیبی “کشاورزی- تجاری”، کشاورزی و مزرعه داری ارجاع داده می شود به مدیران اجرائی زیردست که روش مدیریت آنها بیشتر دارای وجه اشتراک با مدیران اجرائی تولید کننده دارد تا با مزرعه داران روش سنتی و قدیمی.

آنهائی که دارای تعداد سهام بالای شرکتها می باشند، و آنهائی که صاحب زمین های کلان هستند، در یک چارچوب متحد، به یکدیگر نزدیک شده اند که این توسط مالکیت نهادینه شده انجام گرفته شده است. “این مالکان فردی کسانی هستند که از مالکیت اموال نهادینه شده بهره مند هستند، زیرا روش این نهادها در عملیات خود طوری می باشد که باعث ایجاد رفاه اعضاء طبقه حاکم می گردد.”[ 26 ] این ساختار روابط باعث تفکیک شخص بین آنهائی که کنترل کننده سرمایه هستند و از سرمایه سود می برند از یک سو و آنهائی که نه سرمایه کنترل می کنند و نه سود و مزایائی به آنها می رسد از سوی دیگر شده است. هر چه که تفرقه ها و اختلافات در داخل نخبگان باشد، نخبگان با یک دیگر منافع مشترک دارند، که آن هم ادامه موفقیت فعالیتهای مالی کلان به طور کلی می باشد.