نخبگان سیاسی بریتانیا، ایران یک سرمایه
استراتژیک حیاتی و خلیج فارس: یک عصر جدید؟

تکامل روند ژئوپلتیکی خاورمیانه 2020-1950

نویسنده: دکتر علیرضا موسوی زاده

استاد دانشگاه، مورخ، محقق، پژوهشگر، و نویسنده،
دکترای تخصصی (Ph.D.) سیاست بین الملل از دانشگاه Wales بریتانیا
انگلیس شناس، و متخصص امور و مطالعات تاریخ امپراتوری سیاست
و دیپلماسی معاصر انگلستان

تهران 1397