پاورقی های نتیجه گیری

 1. رجوع شود به فصل دوم در این كتاب.
 2. مثل پیشین.
 3. مثل پیشین.
 4. مثل پیشین.
 5. مثل پیشین.
 6. مثل پیشین.
 7. رجوع شود به فصل سوم در این كتاب.
 8. رجوع شود به فصل چهارم در این كتاب.
 9. مثل پیشین.
 10. رجوع شود به فصل پنجم در این كتاب.
 11. مثل پیشین.
 12. فصل ششم از جایگاه خاصی در این کتاب برخوردار می باشد.