گرم شدن روابط ایران و بریتانیا اول شاخص آن است که غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا نهایتاً پی به این بردند سازش بهتر است تا خشونت، و کلیدی است به ثبات در خاورمیانه. دوم، آنکه گرم شدن روابط ایران و بریتانیا میتواند گره‎های کور را در این عصر جهانی شدن، در منطقه باز نماید، البته تمام موارد فوق جهت حل بحران در خاورمیانه زمان زیادی میخواهد، ولی نقطه شروع آن زمان تأمل، و کوشش نزدیک شدن غرب، و درک غرب از شرایط ایران بوده است. به تدریج باز شدن این گرهها به تجارت و ثبات در خاورمیانه کمک خواهد نمود. ضمناً همانطوری که ذکر شده است، تأمل لندن-تهران بنا به شواهد ارائه شده در این فصل، میتواند یک موضوع ثبات و امنیتی و دو قطبی جدیدی در آغاز قرن بیست و یکم در خلیج فارس، و خاورمیانه باشد، که خلأ ترک تدریجی ایالات متحده آمریکا را در خاورمیانه پرنماید که در طول این فصل به تجزیه و تحلیل آن پرداختیم.