كه این روند علی رغم سیاست ضدایرانی ایالات متحده آمریكا همچنان ادامه داشته است تا حال كه آغاز قرن بیست و یكم می باشد، و روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران در سطح سفیر می باشد، یا لااقل در سطح دیپلماتیكی بالا می باشد. بریتانیا در راستای منافع اقتصادی خود همراه در راستای حفظ روابط دیپلماتیكی با جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن بیست و یكم می باشد.[ 47 ] این باعث شده است تا بریتانیا در آغاز قرن بیست و یكم سهمی در بازار جمهوری اسلامی ایران پیدا نماید، این اغلب رفت و آمدهای هیأتهای بازرگانی بریتانیایی به ایران جهت انعقاد قرارداد را در بردارد.[ 48 ]

بریتانیا، با این تفاصیل، یعنی ضعف اقتصادی خود، به دسترسی به بازار تمام كشورهای حوزه خلیج فارس منجمله جمهوری اسلامی ایران بسیار نیازمند و وابسته است، حال كه آغاز قرن بیست و یكم می باشد، و این وابستگی روز به روز افزایش می یابد. به عبارتی، عمل كرد الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال كشورهای حوزه خلیج فارس، و در اخص جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم توسط نیازهای اقتصادی دیكته می گردد. پس یكی از عملكردهای الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم نیازهای مبرم و رو به افزایش اقتصادی می باشد. البته یكی از الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم با توجه به شواهد ارائه داده شده، و گفته های این فصل اقتصاد می باشد. زیرا الگوهای دیگر هم در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم نیز وجود دارند، كه در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همانطوری كه قبلاً هم در این فصل گفته شده است، بریتانیا سعی می كند روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماسی جهت حفظ منافع اقتصادی خود، حفظ نماید.

طبق گفته های گذشته سیاست بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن بیست و یكم از طریق دیپلماسی انجام می یابد، كه با توجه به تحولات جدید جهانی ابعاد نوینی به خود گرفته است. بریتانیا در آغاز قرن بیست و یكم با مسایل و پیچیدگی های مختلف سیاسی و اقتصادی روبرو است. در نتیجه نوع روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه های تاریخ، عوامل ساختاری و ماهیت منافع است.

انگیزه منافع اقتصادی بریتانیا در جمهوری اسلامی ایران كه راجع به آن صحبت شد، باعث شده كه بریتانیا همچنان نقش فعال در مناسبات دیپلماتیكی با جمهوری اسلامی ایران ایفا كند.[ 49 ]

بریتانیا، همچنین نسبت به نقش ایالات متحده به عنوان طراح تغییرات پس از پایان جنگ سرد در خلیج فارس بسیار حساس است و ملاحظات زیادی در این زمینه دارد، بخصوص از آنجائی كه نمی خواهد سیاست “روابط خاص” خود با آمریكا متزلزل شود، زیرا، همانطوری كه شرح داده شده است در این كتاب، از دید بریتانیا، كشور آمریكا برای منافع بریتانیا در خلیج فارس نقش بسیار مهم دفاعی دارد، و موضع بریتانیا در رابطه با سیاست آن كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن بیست و یكم در چارچوب سیاست “روابط خاص” با آمریكا نهایتاً می باشد.