پروفسور بی. كریك این موضوع را مطرح كرده است:

احتمالاً تمام دولتها نیاز به مقداری قابلیت برای، یادداری بالقوه، زور و خشونت دارند، اما احتمالاً هیچ دولتی نمی تواند در طول زمان، بدون مشروع كردن خودش به طریقی، سر كار بماند. آن دولت باید كاری كند كه از طرف مردم دوست داشته شود و مورد احترام قرار گیرد. حتی لااقل كاری كند كه مردم آن دولت را به عنوان اجتناب ناپذیر قبول داشته باشند، به غیر از این آن دولت نیاز به متوسل شدن به خشونت مداوم با مردم را پیدا می كند- كه كم پیش می آید.[ 27 ]

در این مورد انجام و به كار گرفتن قدرت یك موضوع بكارگیری اقتدار می گردد. اقتدار قابلیت قادر بودن به گرفتن مردم به انجام كارهائی است زیرا به عقیده آنهائی كه قدرت را در دست دارند، می دانند كه چه چیز برای افراد خوب است و چه چیز بد است. كسانی كه قدرت را در دست دارند توسط مردم مورد به اصطلاح پیروی قرار می گیرند زیرا قرار است كسانی كه قدرت را در دست دارند نیازی را در جامعه برآورده كنند، در یك سیستم سیاسی. پس اقتدار مرتبط می شود به احترام، كه ایجاد و باعث بوجود آمدن مشروعیت می گردد، و بنابراین به قدرت ختم می گردد. چیزی كه نخبگان سیاسی بریتانیا در بریتانیا انجام داده اند، بین مردم بریتانیا و در مستعمرات سابق بازار مشترك المنافع مدرن، در زمان بعد از تاریخ جنگ جهانی دوم، 1945، بخصوص وقتی اساس مادی برای حفظ قدرت امپراطوری دیگر نمی تواند پایدار بماند.

در نتیجه اندازه، جمعیت، اما لزوماً غنی بودن در منافع طبیعی اش، ایالات متحده، به خاطر بحران اقتصادی بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم، از بریتانیا قوی تر ظاهر شد. در واقع قدرت افتاد در دست آمریكا تا اینكه به زور از دست بریتانیا درآورده شود. به اضافه، با در نظر گرفتن تاریخش، آمریكا دلسوزی بسیار كمی نسبت به موقعیت امپراطوری بریتانیا و نقش بریتانیا در جهان داشت. از طرف دیگر، به نوبه خود، نخبگان سیاسی بریتانیا، كه به یكدیگر كار كردند در كابینه جنگ در زمان جنگ جهانی دوم، هم فكر با یكدیگر بودند و هیچ اختلافی درباره آنكه بریتانیا نیاز دارد كه قدرت و نفوذش در جهان بعد از جنگ جهانی دوم حفظ شود نداشتند.