فعالیت توسعه ای بازار مشترك المنافع یا شركت توسعه ای بازار مشترك المنافع بریتانیا (طرح كلمبو) كه نمونه بریتانیا طرح مارشال آمریكا می باشد اصولاً بر اساس ملاحظات عمدی اقتصادی اساس و طراحی گشته بود، و هدف حفظ نقش تجاری و مالی بریتانیا در مستعمرات سابق بریتانیا بود و در نتیجه حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی بریتانیا به عنوان یك قدرت جهانی. تبدیل آهسته امپراطوری بریتانیا به بازار مشترك المنافع بریتانیا نهایتاُ ختم شد به اصطلاح كلوپ بازار مشترك المنافع مدرن، كه دستاورد و انطباق اصلی دولت كارگری 51-1945 بود. این به خاطر این حقیقت بود كه، گر چه یك حزب سوسیالیست و ضد مستعمره گرائی بود، اما دولت كارگری به طور قاطعانه بر این باور بود كه موقعیت بریتانیا به عنوان یك قدرت جهانی باید حفظ گردد، و بنابراین دولت كارگری همچنین توانست سوسیالیزم خود را با محافظه كارها كه به طور سنّتی و آشكارا حمایت كننده قوی امپراطوری بریتانیا و گسترش آن بودند یكی كند. این به خاطر آن بود كه دیدگاه حزب كارگر نسبت به حفظ و حمایت منافع بریتانیادر زمان در قدرت بودن 51-1945، با محافظه كارهائی كه مورد حمایت حزب خود بودند و مورد احترام حزب محافظه كار بودند و همچنین به چرچیل نزدیك بودند، یكی بود. قبل از پایان جنگ جهانی دوم، استنلی، وزیر مستعمرات، دوست نزدیك چرچیل كه حتی راجع به وی به عنوان وزیر دارائی آینده بریتانیا هم صحبت شده بود، و اندرو كوهِن، فرماندار اوگاندا، با دیدی مثبت در خصوص سیاستی كه حزب كارگر نهایتاً پیاده كرده بود در سال های 51-1945 جهت حفظ منافع بریتانیا صحبت می كردند، كه تقریباً به اتمام رسید توسط هَرولد مَك میلان در سال 1963 زمانی كه قدرت را ترك نمود.

در نتیجه احساس دلسوزی و سَمپاتی امپراطوری محافظه كارها با دكترین مستعمراتی حزب كارگر كه دكتر قیمومت بود ادغام گردید. دولت كارگری و بخصوص بِوین در سال 1946 این دیدگاهها به طور قاطعانه نشان داد كه پایان امپراطوری انگلستان می تواند باعث افت سریع در سطح زندگی بریتانیا و مستعمراتش گردد، و بنابراین بوین گفت كه وی آماده آن نبود كه اجازه دهد كه امپراطوری بریتانیا به این آسانی از بین برود و به اصطلاح غیب شود. در نتیجه شیوه ای كه روند استقلال دادن انجام گرفته شد و هدایت شد به تحقق بازار مشترك مدرن، كه طرح كلمبو عنصر اصلی بود، بریتانیا حمایت مستعمرات قدیم را بدست آورد. بنابراین نفوذ كمونیزم خنثی گردید و دیگر كشورهای غربی بازداشته شدند از رژه رفتن طرف مستعمرات سابق بریتانیا جهت سوء استفاده اقتصادی در آن ها. از زمان جنگ جهانی دوم، می توان گفت كه دادن كمك نوعی دیپلماسی بین المللی شده است یا لااقل بخشی از دیپلماسی بین المللی شده است، دیدگاهی كه در زمان روند اعطای استقلال شروع گردید.