فصل پنجم

چطور الگوی تصمیم گیری نخبگان سیاسی بریتانیا در سیاست خارجی در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم عمل خواهد كرد؟

در فصل قبل كوشش شد تا الگوی تصمیم گیری نخبگان سیاسی بریتانیا در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

مشاهده كردیم كه حزب محافظه كار تا زمان قدرت خود كه اواخر قرن بیستم بود، چگونه تلاش كرد كه سیاست خارجی خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران هدایت نماید.

در فصل پیشین ما همچنین توجه كردیم به مطالعه و بررسی تمایل بریتانیا به برقراری مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، بین سالهای 1979 تا 1997 میلادی زمانی كه دولت محافظه كار در بریتانیا بر سر قدرت بود.

در نتیجه در فصل گذشته الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم.

حزب محافظه كار بریتانیا – حزب حافظ سنّتی منافع بریتانیا می باشد- در نتیجه مطالعه آن به عنوان به اصطلاح تنه اصلی درخت سیاست خارجی بریتانیا و حافظ منافع آن كشور نیاز به مطالعه عمیق در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.

در این فصل ما توجه خود را بر روی بررسی الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم میلادی، قرار خواهیم داد.

در این فصل، این موضوع بررسی خواهد شد که چطور الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم عمل خواهد كرد.

ما در دو فصل گذشته الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی دو حزب اصلی بریتانیا كه به نوبت به قدرت می رسند را از اوایل قرن بیستم تا حال، قرن بیست و یكم، حزب كارگر و حزب محافظه كار، در قبال جمهوری اسلامی ایران، مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. در طی این بررسی به اثبات رسید كه هر حزبی، چه كارگر و چه محافظه كار، در بریتانیا بر سر قدرت باشد، عملكرد آنها در سیاست خارجی ادامه سیاست یكدیگر می باشد – كه با ارائه مدارك از آرشیو ملی بریتانیا این موضوع به اثبات رسید. با داشتن این حقیقت در ذهن، حال در این فصل می پردازیم به اینكه چطور الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در قرن بیست و یكم عمل خواهد كرد.