با این حال مجدداً، دولت محافظه كار خواهان حل مشكل به وجود آمده شد. نهایتاً پس از چند سال تیرگی در روابط دو كشوربه دنبال انتشار كتاب آیات شیطانی، دولت محافظه كار پس از تلاش های زیاد موفق به احیاء روابط با جمهوری اسلامی شد. احیاء مجدد روابطً در سال 1371 انجام شد كه اکنون دولت محافظه كار به رهبری جان میجر بر سركار بود و این این احیا روابط تا پایان صدارت حزب محافظه كار در سال 1997 ادامه داشت.

بریتانیا همانطور كه قبلاً ذكر شد، به دلایل ضعف اقتصادی، و مسایل دفاعی وادار اتحاد با آمریكا شود. دولت بریتانیا رهبری ایالات متحده را به عنوان كلید منافع خود پذیرفته است. سیاست همكاری با ایالات متحده و توسعه روابط با آن كشور و نفوذ موفقیت آمیز بریتانیا بر آمریكا، چیزی است كه حزب محافظه كار ابداع نموده و چرچیل برای نخستین بار واژه “روابط خاص” بین بریتانیا و آمریكا را به كار برد. این به كلید محافظت منافع بریتانیا تبدیل شده كه تا امروزنیز ادامه دارد.

علیرغم منافع خاص بریتانیا و سیاست مستقل حزب محافظه كار در قبال جمهوری اسلامی ایران در زمان حضور در قدرت، سیاست حزب محافظه كار نفوذ موفقیت آمیز بریتانیا بر آمریكا به عنوان كلید محافظت از منافع بریتانیا در کنار سیاست همكاری با ایالات متحده است که این در الگو تصمیم گیری سیاست خارجی حزب محافظه كار در قبال جمهوری اسلامی از اولویت برخوردار است. حزب محافظه كار نهایتاً آینده بریتانیا را علیرغم منافع خود در ایران و خلیج فارس در سیاست “روابط خاص” با ایالات متحده آمریكا می بیند.[ 130 ]

بنابراین موضع حزب محافظه كار و الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران، نهایتاُ به علت حفظ “روابط خاص” بین انگلستان با ایالات متحده، دنباله روی موضع ایالات متحده آمریكا در قبال جمهوری اسلامی می باشد. علی رغم منافع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران، حزب محافظه كار در زمان صدارت خود در سال های 1979 تا 1997 همچنان به سیاست همكاری با ایالات متحده ادامه داد. دولت محافظه كار در زمان صدارت خود از سال 1979 تا سال 1997 گام به گام پشت سر ایالات متحده آمریكا حركت كرد و همواره دنباله روی سیاست “روابط خاص” بین بریتانیا و آمریكا بود، به عنوان مثال همكاری های دولت محافظه كار با ایالات متحده آمریكا در رابطه با حمایت از نفتكشها، فرستادن نیروی دریائی بریتانیا به خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای همكاری با ایالات متحده آمریكا به منظور جلوگیری از نفوذ انقلاب اسلامی به كشورهای خلیج فارس و همكاری تنگاتنگ دولت محافظه كار با آمریكا جهت شكل گیری شورای همكاری خلیج فارس به عنوان سیاست دفاعی در مقابل ترس از نفوذ انقلاب اسلامی به سایر كشورهای خلیج فارس در این راستا می باشد.