حال در این فصل جهت بررسی و درك بیشتر الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران، ما یك بار دیگر توجه خود را به مثال ملی شدن صنعت نفت به عنوان یك Case Study یا مطالعه موردی جلب كردیم تا ببینیم برخورد دولت محافظه كار كه به اصطلاح پرچم دار منافع بریتانیا است چگونه است. همانطوری كه در فصلهای قبل به اثبات رسید الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در كل ادامه سیاست خارجی آن كشور به عبارتی از جنگ دوم بین الملل و به عبارت دیگر از جنگ اول بین الملل است، كه در فصلهای قبلی به آن اشاره شد. بریتانیا دارای سیستم بسیار سنتی است اما آن سنت را به روز وفق می دهد که مثال آن برخورد با ملی شدن صنعت نفت بود كه به عنوان یك Case Study یا مطالعه موردی دیدیم.

حال كه دیدگاه حزب محافظه كار را در قبال سیاست خارجی مورد مطالعه قرار دادیم، الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی و در آینده همان می باشد، زیرا چنانچه گفته شد بریتانیا – و سیاست خارجی آن بسیار سنّتی می باشد، و از دو جنگ جهانی تا امروز همان الگوی سیاست خارجی ادامه داشته است.

همانطوری كه اشاره شد، بنجامین دیزرائیلی، نخست وزیر دولت محافظه كار بریتانیا گفته بود که “دولتها اغلب قوانین و سیاستهای خود را در كازییه دولتهای قبلی می یابند.”[ 125 ] این مورد در ارتباط با سیاست دولت محافظه كار در قبال جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 میلادی و اوایل دهه 90 میلادی صدق می كرده و در آینده نیز صادق خواهد كرد.

الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن تمام دهه 80 میلادی و دو سوم دهه 90 میلادی را مورد پوشش قرار داد (از سال 1979 میلادی الی سال 1997 میلادی). دیدگاه حزب محافظه كار بریتانیا در کل نقش ایالات متحده و مفهوم سیاست “روابط خاص” بین انگلستان و آمریكا است كه به آن در این كتاب اشاره شد که این از جهت ابعاد دفاعی برای منافع خود در منطقه خلیج فارس – در مقابل حضور و تلاش كمونیسم برای نفوذ در منقطه تا زمان فروپاشی شوروی بوده است. بعد از فروپاشی كمونیسم هم مجدداً نقش ایالات متحده، رهبری آن كشور و مفهوم سیاست “روابط خاص” بین انگلستان و آمریكا و سیاست آمریكا، به عنوان طراح تغییرات پس از پایان جنگ سرد در خلیج فارس برای بریتانیا همچنان از حساسیتی خاص برخوردار بوده است.

الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی دولت محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 میلادی و 90 میلادی و دیدگاه حزب مذكور، نهایتاً به علت حفظ “روابط خاص” خود با ایالات متحده دنباله روی موضع ایالات متحده آمریكا در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده و می باشد. حزب محافظه كار بریتانیا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی را در چارچوب “روابط خاص” انگلستان با آمریكا می بیند. لذا موضع حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران، بنابراین، به خاطر حفظ منافع انگلستان، موضع ایالات متحده آمریكا می باشد.