از دیدگاه آیزنهاور، رئیس جمهور جدید آمریكا، مصدق فردی بود که باعث بی ثباتی می شد و عامل بوجود آوردن اغتشاش بود. به علاوه در هر دو طرف اقیانوس اطلس، دولتهای محافظه كار در قدرت بودند. هر دو دولت در خصوص تهدید تسلط كمونیست در ایران نگران بودند. هر دو دولت منافع اقتصادی و سیاسی فراوانی در آن قسمت جهان داشتند. دسترسی غرب به منافع نفت ایران بسیار مهم و از اهمیت بالایی برخوردار بود. لذا سیاست آمریكا به طرف موضع بریتانیا حركت كرد.

نه تنها ملی شدن تهدید اصلی برای اقتصاد بریتانیا بود، بلكه همچنین برای دولت بریتانیا در مقابل روابط آن كشور با دولتهای عربی و منافع اقتصادی بریتانیا در خاورمیانه در كل شرم آور بود.

در این فصل به عنوان یك بررسی موردی یا یك Case Study در خصوص الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران، مطالعه و بررسی شد. شركت نفت ایران و انگلیس مهمترین فعالیت تجاری بریتانیا در خارج از آن كشور بود و در زمره منافع اصلی بریتانیا در خلیج فارس واقع می شد.

در این فصل بررسی كردیم كه چگونه دولت محافظه كار بریتانیا، دولت امپریالیسم می باشد و سعی كرده تا نفوذ سیاسی، منافع استراتژیكی و منافع ملی بریتانیا را نظیر نفت حفظ نماید و چطور این كار را انجام داده تا در مقابل قدرت فزاینده و روزافزون ایالات متحده در منطقه خلیج فارس بایستد.

در این فصل به عنوان یك بررسی موردی یا یك Case Study مطالعه كردیم كه چگونه دولتی كه حافظ منافع امپریالیستی بریتانیا می باشد، كوشش نموده نفوذ سیاسی و منافع استراتژیكی خود را در مقابل دولت ایران و قدرت روزافزون و فزاینده ایالات متحده در خلیج فارس حفظ نماید. مسائلی كه نقش جهانی بریتانیا به طور گسترده ای بر آن اساس شکل گرفته بود سرمایه گذاری های بزرگ از قبل تحقق یافته بودند، تجارت، فرهنگ، روش زندگی، و پرستیژ امپراطوری بودند. منافع دیگر هم وجود داشتند نظیر منافع نظامی و دفاعی. تمامی این موارد به یك چیز بسیار مهم مرتبط می شدند و آن عنصر اقتصادی بود.

بررسی موردی یا Case Study نشان داد كه شركت نفت ایران و انگلیس، مهمترین فعالیت تجاری بریتانیا در خارج از آن كشور بود و منافع اصلی بریتانیا در خلیج فارس واقع شده بود. راجع به الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران این حزب همانطوری كه در این فصل توضیح دادیم، حزب امپریالیستی بریتانیا می باشد و بطور سنّتی حافظ نفوذ سیاسی و منافع استراتژیكی آن كشور است.

در فصل گذشته سعی كردیم كه الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب كارگر بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم. دیدیم كه حزب كارگر بریتانیا تا امروز چطور سعی کرده که سیاست خارجی خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد و هدایت نماید.