از دیدگاه بریتانیا جمهوری اسلامی ایران کشور بسیار مهمی می باشد. بنابراین بریتانیا سعی داشته روابط خود را با ایران، حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به شیوه های مختلف، احیاء کند. ما در فصل دوم، این شیوه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پس از بحث الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مشاهده آنکه دولت بریتانیا چگونه تا امروز، سعی می کند سیاست خارجی خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران هدایت نماید، وارد الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب کارگر بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهیم شد، که فصل سوم خواهد بود.

در فصل سوم به تمایل بریتانیا به برقراری مناسبات با جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 یا 1978 میلادی، زمانی که دولت کارگری در بریتانیا بر سر کار بود می پردازیم.

برای درک بیشتر الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب کارگر بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، ابتدا به دکترین سیاست خارجی حزب کارگر بریتانیا می پردازیم.

در این فصل سیاست خارجی دولت کارگری بریتانیا، در قبال جمهوری اسلامی ایران در اواخر قرن بیستم، و اوایل قرن بیست و یکم را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا دریابیم که بین ایدئولوژی و عملکرد سیاست در جهت حفظ منافع بریتانیا فاصله وجود دارد یا نه. زیرا حزب کارگر بریتانیا یک حزب سوسیالیستی و طرفدار کشورهای ضعیف می باشد. پس از این مطالعه و بررسی، وارد فصل چهارم خواهیم شد که الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه کار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد موشکافی و بررسی قرار خواهد داد. خاطرنشان می سازیم که حزب محافظه کار بریتانیا به طور علنی پرچم دار منافع بریتانیا می باشد.

فصل چهارم یکی از بزرگترین فصلهای این کتاب خواهد بود، زیراکه در ارتباط با حزب محافظه کار بریتانیا می باشد. اهمیت حزب محافظه کار بریتانیا در این است که این حزب، حزبی است که به اصطلاح بریتانیا را از آن خود می داند، و حزب امپریالیستی آن کشور محسوب می شود. حزب محافظه کار بریتانیا با هر گونه تهدید علیه منافع بریتانیا به طور مستقیم برخورد می کند. بنابراین بررسی حزب محافظه کار بریتانیا در این کتاب از حجم بیشتری برخوردار خواهد بود.

در فصل چهارم الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی دولت محافظه کار بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 و 90 میلادی و دیدگاه حزب مذکور در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در فصل چهارم، ما سیاست دولت مارگاریت تاچر را هنگام به قدرت رسیدن حزب محافظه کار بریتانیا در اوایل انقلاب اسلامی در ایران نسبت به جمهوری اسلامی ایران، در سال 1979 بررسی خواهیم کرد. در این زمان احساسات ضد کشورهای امپریالیستی در کشور ما بسیار بالا بود، و بریتانیا هم که در ذهنیات ایرانیان سابقه خوبی ندارد، از این احساسات مستثنی نبود، به خصوص زمانی که حزب محافظه کار بریتانیا یا حزب امپریالیستی بریتانیا بر سر کار آمد. حزب محافظه کار بریتانیا از